SSCHK je aktivní vůči Ministerstvu zemědělství

marek Kmentáře (54)

Svaz soukromých chovatelů koní, o. s. (dále jen SSCHK) je aktivní na poli při vytváření „sektoru koní“. Z tohoto pohledu je podle SSCHK naprosto zásadní požadavek na doplnění problematiky chovu koní do Strategie zemědělství do roku 2020.

Předseda SSCHK Ing. Daniel Toušek se podílel v roce 2006 spolu s MVDR. Dražanem, prezidentem ASCHK, Ing. Kratochvílem, současným ředitelem ZH Písek na vypracování a schválení „Vize chovu a užití koní“. Ing. Toušek proto podpořil iniciativu poslance Ing. arch. Petráně, pokusit se změnit současný stav účastí na jednání  na téma „Řešení koncepčních otázek v oblasti chovu koní“, na které byly dne 22. 4. 2013 pozvány zástupce odborných svazů náměstkem ministra RNDr. J. Machem.

Ing. Toušek předjednal a získal podporu zástupců všech účastníků porady pro vnímání, že „koně“ jsou nepochybně zemědělskou komoditou, které stát v našich podmínkách může považovat za „produkt“, který má svůj ekonomický, produkční potenciál. Koně  je také nutné vnímat a chápat jak v rámci politiky zemědělství, tak i dalších politikách jako například podnikání a obchodu, školství, vědy a výzkumu, trhu práce, kultury, cestovního ruchu atd.. To vyžaduje, aby stát vnímal „sektor koní“, tedy koně ne jen jako druh zvířat, navíc bez ekonomického potenciálu. Tento pohled by měl být součástí „Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013“ (dále jen „Strategie“), kterou nechává zpracovat Ministerstvo zemědělství, avšak ve které nejsou koně zahrnuti.

Vypracování souhrnného materiálu k řešení koncepčních otázek v chovu koní bez ohledu, zda bude chov koní zahrnut ve výše uvedené Strategii, který přednesl pan náměstek ministra, nebyl přítomnými zástupci chovatelů koní přijat. Hlas zástupce SSCHK podpořený všemi účastníky proto vedl k jednoznačnému závěru, že nemá smysl zpracovávat žádný další koncepční materiál pokud ve Strategii zemědělství koně nebudou. Ing. Toušek navrhl opačný postup řešení problému – oslovit pracovní tým, který Strategii zpracoval a předložil, zejména odborný ústav ÚZEI, aby vysvětlil, proč chov koní nebyl do Strategie zahrnut. Nejde totiž o prosazování zájmů úzké skupiny, ale o ekonomické vnímání a přidané hodnotě, která ze sektoru koní činí potenciálně rozvíjející se obor, který není a nemusí být závislý pouze na dotacích. Jde o komoditu, ve které, zejména díky nepochopení ekonomických souvislostí jak na straně chovatelů, ale i vytvářením podmínek státu, nevyužíváme potenciál pro ekonomický přínos a zaměstnanost. To, že zástupci nevládních organizací vyjádřili společný postoj, odmítli tvorbu zvláštního koncepčního dokumentu pro problematiku chovu koní a trvali na zahrnutí tohoto odvětví do aktuálně připomínkované Strategie, v čemž spatřují podmínku pro možnost tvorby návazných koncepčních dokumentů na vládní i nevládní úrovni, uvedení této kategorie zvířat v dalších rámcových dokumentech pro čerpání strukturálních podpor, apod. vedlo k závěru, že bude jejich postoj projednán vedením MZE a účastníci schůzky budou o výsledcích informováni.

SSCHK předložil ve formě Připomínek na doplnění a odůvodnění takovou změnu Strategie, která by umožnila v ČR prosadit „sektor koní“, tedy postupně prosadit rozvoj ve všech oblastech s důrazem na konkurenceschopnou produkci na tuzemském a zahraničním trhu a zajistit srovnatelné podmínky s jinými obory hospodářství, které se zabývají všemi fázemi reprodukčního procesu.

Share on Facebook

Přidat komentář

*