Chov koní – Posouzení rodokmene koně jako základní premisa úspěchu

DanielT Žádný komentář

Ať již jste chovatel, majitel nebo jezdec, není od věci se umět alespoň rámcově vyznat v rodokmenu (svého) koně. Vždyť rodokmeny, linie jsou neustálým dotazem odborné i laické veřejnosti. Máte svého koně doma, někdo se zeptá co to je za koně, také mu neřeknete pouze jeho jméno. Budete chtít najít vhodného plemeníka pro svou klisnu, těžko se budete orientovat jen na základě marketingových propagačních materiálů. V textu se poučíte a získáte přehled, jak na věc. Stanou se z vás odborníci.

Posouzení rodokmene na základě připařovacího plánu

Zdravá pohlavně dospělá klisna má pravidelné říje po celý kalendářní rok. Klisna zabřezne nejlépe na jaře. V létě nejsou říje již plnohodnotné. V hřebčínech existovalo ještě podzimní připouštěcí období. V současné době tvoří (vyjma Austrálie) ročníky hříbat hříbata narozená v jednom kalendářním roce.

Jednotlivé chovatelské svazy (plemenné knihy) určují začátek a konec připouštěcí období – sezóny. Připouštěcí období u všech svazů začíná zpravidla v únoru, aby se hříbata rodila po prvém lednu. Připouštěcí období končí individuelně u jednotlivých plemenných knih i chovatelů.

Rodokmen koně

Rodokmen je seznam všech známých předků. Rodokmen se sestavuje do rodokmenové tabulky. U koní je rodokmenová tabulka jako plemenářský doklad sestavována obvykle do čtyř generací předků, to značí, že

v rodokmenové tabulce jsou uvedeni rodiče, prarodiče, praprarodiče

a prapraprarodiče. V poslední čtvrté generaci je to 16 předků. U některých svazů je pod rodokmenovou tabulkou uveden počet dalších známých dostupných generací matky (například: a dalších 10 předků). Počet generací

v rodokmenových tabulkách se měnil.

Základní listy hřebců a klisen státních hřebčinců a hřebčínů měly rodokmenové tabulky až šesti generační.

Rodokmenová tabulka má v horní polovině otce a v dolní matku. V prvých dvou generacích je mimo čísla a jména koně v dolním řádku i rok narození, příslušnost k plemenné knize a barva. V horním řádku pak vlastní výkonnost

a výkonnost potomstva a základní míry. Ve třetí generaci je vypsán dolní řádek s rokem narození, plemennou příslušností a barva. V dalších generací se uvádí již jen jméno.

U rodokmenů v elektronické podobě můžeme jít v jednotlivých koní prakticky až do poslední známé generace.

Výběr rodičovského páru

Vyhodnocení rodokmene (matky) klisny

Při pohledu na rodokmen klisny vycházíme z původového, v běžné mluvě krevního složení původu budoucí matky. Vycházíme z podílu jednotlivých plemen v původu klisny.

IMG_8609

Čím méně plemen se v rodokmenu objevuje tím je klisna původově více homogenní. Je jednodušší výběr partnera stejného krevního složení. Klisna s homogenním původem je také vnímavější při připáření hřebcem jiného plemene se záměrem  heterozního efektu. (Heterozis je v textu v kapitole Křížení).

Důležitým faktem jsou v původu klisny ověřené kombinace jednotlivých plemen jak v době vzniku plemene tak při jeho dalším utváření. Osvědčené kombinace jsou také výsledky spojení konkrétního hřebce na konkrétní klisnu (viditelné hlavně v plnokrevném chovu – v historii Cent a Cejlon oba Derby vítěze po Deux pour Cent z Cetina, nebo Silver a Siesta oba klasičtí vítězové po Detvan ze Silvána ), dále potomstvo hřebec z matek po jednom hřebce i ( Radegast x matky po Gottward ), případně kombinace linií (zase kdysi dříve Relic x Deux pour Cent).

Jiný příklad je trakénský kůň, který dal vznik několika liniím hannoverského koně a používal se v plemenitbě tohoto plemene i později ( v malé míře ještě dnes ). Anglický plnokrevník dal základ základním liniím holštýnského a hannoverského koně. Hřebci francouzského jezdeckého koně se podíleli na vzniku holštýnských linií a holštýnský kůň je jím nadále zušlechťován. V menší míře se SF uplatňoval i v hannoverském svazu. Holštýnský kůň je používán v hannoverském plemeni jako zušlechťovatel – zlepšovatel skokových schopností. Francouzský Angloarab (i Arab) je používán pro přilití krve v hannoverském a holštýnském plemeni.

V našich podmínkách se jedná o používání jiných ( zejména německých ) plemen na původní teplokrevného koně s původy původních rakouskouherských kmenů, plnokrevníka a Araba – českého a moravského teplokrevného koně. V našich zemích byli připařováni hřebci těchto plemen za účelem zmohutnění našeho původního koně. Jednalo se o hřebce původních typů – oldenburské, holštýnské a hannoverské..

I když výrazné rozdíly mezi jednotlivými plemeny (sportovních teplokrevných koní ) jsou již smazávány – v oblasti typu, exteriéru, užitkových vlastností, chovatelských výsledků a cílů, zůstává původová specifika daná hlavně charakteristikou vzniku a původním mateřským základem ( stádem klisen ) v územních oblastech jednotlivých plemen.

Příbuznost předků nebo stejné předky v jednotlivých plemenech v posledních dvou, třech i čtyřech generacích bereme z genetického hlediska obecně jako jednu z forem křížení – užitkové křížení nebo přilití krve, případně i jiné radikálnější formy křížení.

Anglického plnokrevníka a Araba neposuzujeme v rodokmenu jako samostatné plemeno, ale jen jeho vliv ( e všech plemenech stejný – přilití krve za účelem dodání konstituční tvrdosti a obecné výkonnosti ). Hodnotíme podíl (procento) těchto plemen v původu.

Vyhodnocení rodokmene (otce) hřebce

Stejně jako u klisny hodnotíme i původ vybraného otce. Zde máme situaci ulehčenou tím, že hřebec je charakteristickým představitelem svého plemene, pouze s určitým účelovým vlivem jiných komponentů v rodokmenu. Jiným je hřebec produkt tzv. vnitřní plemenitby – hřebec maximální výkonnosti ( vlastní nebo potomstva ) s původem složeným ze stejně výkonných předků dvou i více plemen. Takový hřebec je vhodný na klisnu stejného genetického složení a výkonnosti, nebo na klisnu s homogenním původem geneticky výkonnou ( s vlastní vysokou výkonností nebo s vysokou výkonností nejbližších předků v rodokmenu ).

predvedeni_kone_na_ruce_zastaveni

Příklad 1. hodnocení původu

klisna Taseka (CT)

Rodokmenová tabulka příloha obrázek

Otec Tasak je velkopolský kůň. Krevní složení wplk je v zásadě kombinace trakénského koně s anglickým plnokrevníkem. Sám Tasak disponuje téměř 40% krve anglického plnokrevníka. Zbytek původu tvoří hlavně trakénský kůň.

Matka Paseka je dcerou anglického plnokrevníka Pasáta, bába je dcerou trakénského hřebce Quoniam, prabába je po hannoverském otci Alarm a dále rodina představuje původní rakouskouherský rodokmen původních kmenů u nás chovaného teplokrevného koně. Na původní klisnu byl připářen hannoverský hřebec ( Alarm) z důvodů dodání mohutnosti a mechaniky pohybu, poté trakénský hřebec (Quoniam) s cílem při zachování mohutnosti, zlepšení mechaniky pohybu a dodání ušlechtilosti, výraznosti a suchosti tělesných tvarů a konstituční tvrdosti. Plnokrevník Pasát poté pro zvýraznění mechaniky pohybu, výkonnosti , ranosti a konstituční tvrdosti.

Celkově představuje Taseka teplokrevnou klisnu s vysokým podílem anglického plnokrevníka a stejného podílu trakénského koně ( oba přes 40% ). Menší vliv nese v původu „mohutný“ hannoverský kůň a původní rodina s ustálenými užitkovými a konstitučními vlastnostmi.

rodokmen_taseka

Doporučení vyplývající z hodnocení:

Nejvhodnějším hřebcem je kůň stejného krevního složení – výkonný trakén s určitým podílem plnokrevníka. A to proto aby nedocházelo k dalšímu tříštění původu.

Původ klisny Taseky můžeme považovat jako trakénký s malým vlivem jiných plemen – hannoverský a původní teplokrevník u nás chovaný.( Anglického plnokrevníka neposuzujeme z pohledu plemene ). Proto lze provést připáření hřebci jiného, původem, exteriérem i výkonností kompaktního plemene. A to v pořadí – Hannoverský kůň i pro historicky ověřené trakénsko hannoverské kombinace a hannoverský hřebec by navázal na svého předchůdce v rodokmenu. Holštýnský kůň pro vysoký podíl a vliv anglického plnokrevníka u tohoto plemene stejně jako podíl a vliv plnokrevníka u klisny Taseky. Méně vhodní jsou hřebci plemene SF pro určitý vliv anglonormanského koně (další plemeno v původu potomka) a méně původové a exteriérové kompaktnosti. A hřebci KWPN, sice s vynikající výkonností, ale poměrně mladé a zatím méně homogenní plemeno s nižší dědičnou silou.

Při připáření klisny Taseky musíme přihlížet i k posouzení exteriéru. Klisna podle tělesných mír nemá dostatek hloubky. Připářený hřebec musí být odpovídající hloubky v hrudi.

Příklad 2. hodnocení původu

klisna Rubi

Posouzení rodokmene

Při pohledu na rodokmen registrujeme v prvé řadě otce, jeho linii. Dále otce matky a také jeho linii.

U matky si všímáme rovněž otce a dále šikmo dolů dalších samčích předků otců z matčiny strany – děda, praděda. Pokud matka přísluší ke známé rodině tak postavíme hodnocení původu na rodině.

Tady by bylo vhodné vyhodnotit rodokmen koně, jehož rodokmen otiskneme jako vzor.

Při hodnocení jednotlivých původů vyhodnotíme napřed otce a matku samostatně. Teprve potom hodnotíme původ celý. Zase podle otištěného vzoru.

Příklad rodokmene koně viz příloha obrázek.

RUBI, bělka , narozená 16. 2. 2004

Otec je hannoverský Radegast, vlastní výkonnost TT, potomstva TT, syn westvalského Raphaela holšýnské linie Ramiro, Radegastova matka je po hann. Wendekreis líni Ferdinand.

Matka Rosnička , zařazená v akceleračním programu je po Gottward, skok S, potomstvo T, linie Gotthard hannoverská. Matka báby po Servator-21 již český „hannoverán“ linie Semper idem, dále Kordon-32 (otec prabáby) rovněž hannoverský původ linie Koerling

Matka Rosnička – klisna stejnosměrné plemenitby – tři otcové v řadě bez přerušení hannoverského plemene.

Celkově- příklad zušlechťovacího křížení hannoverským plemenem. V prvých dvou generacích zaznamenáváme absolutní výkonnost.

rodokmen_rubi

Share on Facebook

Přidat komentář

*