ROZHOVOR: Koordinátor SSCHK pan Daniel Toušek

DanielT Žádný komentář

Projekt školícího centra je svým způsobem unikátní. V daný moment se setkala skupina špičkových odborníků nad tématem profesního vzdělávání, aby vytvořily zcela nové studijní materiály. Rozhovor s panem Touškem má za cíl přiblížit a objasnit obsah a formu i využití pomůcek, které se především vyznačují přístupem a odborností dotýkající se všech aspektů chovu, užití a péče o koně v moderní době 21. století. Málo kdo totiž ještě ví, co se zde nabízí!

Rozhovor pro média s koordinátorem vývojového týmu projektu Školícího centra SSCHK panem Danielem Touškem. V rozhovoru se věnuje možnostem využití internetového vzdělávání, které je pro sektor koní stěžejní při vytváření přitažlivého image sektoru chovu koní a jezdectví v české republice.

 


Pane Toušku, jak by se dal vystihnout účel vzdělávání v oblasti koní ?

Především bych rád upřesnil, že v současnosti se kůň využívá převážně pro zábavu nebo sport. Narozdíl od dříve rozšířené práce v zemědělství, lese a zápřahu. Tím se této aktivity začala věnovat i široká veřejnost, která však má tendenci se učit  jezdit  a zacházet s koněm velmi sporadicky a takříkajíc za pochodu. Většinou je prvním “odborníkem”, kterého potkají a od kterého čerpají “moudra” právě první člověk od koní někde ve stáji. A poté se třeba složitě ukazuje, že je každý svým způsobem odborníkem i bez odbornosti. Avšak bez pomoci zkušenějšího se vskutku neobejdeme. A často si ani neuvědomujeme, jak se znalosti a dovednosti v tomto oboru velmi hodí. V prvé řadě vědět a umět s koněm zacházet je otázka bezpečnosti, bez které si celou záležitost pohledu na svět z koňského hřbetu lze jen s těží užít.

Mluvíte o školícím centru. Co si lze pod tímto centrem představit a jak je učební obsah strukturován ?

Školící centrum SSCHK je internetová podoba odborné akreditované vzdělávací instituce, která má za cíl podporovat kulturní prostředí v oblasti koní. Proč kulturní? Jelikož vzdělanost je stavební kámen každé kultury. A proto přicházíme s nejzajímavější variantou poskytování informací pro každého, kdo má potřebu vědět a především umět o něco víc.  Prostřednictvím internetového elearningu, který je dostupný doslova každému.

Tímto právě chceme přispět svým dílem k rozvoji sektoru koní a jeho celkovému image. Což je běh na dlouhou trať.

Elektronická podoba kurzů vychází z odborného obsahu učebních textů SSCHK, které popisují vývoj koně v charakteristických růstových fází v průběhu jeho života. První fáze je již samotný cílený výběr rodičů s ohledem na užití koně v dospělosti. A texty, psané na objednávku pro svaz soukromých chovatelů koní, popisují rovněž i odborný přístupu ke koni na pracovních pozicích chovatele koní, ošetřovatele a jezdce. Nově vznikla i pozice majitel koně.

Komu jsou eKurzy určeny ?

Tedy eKurzy vzhledem k obsahu jsou určené jak široké laické veřejnosti, tak rovněž odborníkům z řad nových chovatelů, majitelů koní a jezdců i zaměstnavatelů odborého personálu.

 

Jaké osobnosti dávají své rady ve vašich kurzech?

Osobnosti, které se účastní projektu jsou renomovaní odborníci a specialisté na problematiku výživy a krmení, veterinární péče, podkovářství, ošetřování koní, principů plemenitby, organizace v chovu, plemena koní, výcvik a trénink sportovního i dostihového koně, principy fyziologie zátěže a v neposlední řadě posuzování koní a etologie.

Garanci  odborného týmu a obsahu týmové spolupráce převzal pan  Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM. Celý odborný tým pak je jmenován na stránkách školícího centra.

Nicméně neřekl bych doslova, že osobnosti radí, ale poskytují ucelené a komplexní informace ze své praxe a specializace ve čtivé formě. A právě elektronická podoba tyto texty doplňuje o řadu fotografií a video-ukázky.

Je možný nějaký kontakt s odborníky, nebo se jedná o nekontaktní vzdělávání ?

Ano, kontakt s některými z oborníků je možný a to v sekci s online poradenstvím dostupný na webu. Zde jsou někteří z externích odborníci řekněme ryze z terénu s praxí, se kterými navazujeme novou spolupráci právě s online poradnou a se kterými budeme rozvíjet obsah elearningových kurzů.

chovatel_koni

foto: archiv SSCHK

Jaký kurz byste doporučil pro jezdce naprostého začátečníka?

 

Pokud se jedná o naprostého začátečníka, tak bych doporučil samozřejmě kurz “jezdec začátečník“. Tento kurz má za cíl přiblížit začátečníkovi problematiku především výcviku jezdce začátečníka a rovněž i mírně pokročilého v jezdecké škole. Nedílnou součástí kurzu pro začátečníka je i příprava koně před výcvikem a základy péče o koně.  Koncipovali jsme tento kurz tak, aby podporoval jezdecký výcvik i na základní úrovni a umožnit získat představu začátečníkovi ještě dříve, než přistoupí ke koni.

Domníváme se, že  je dobré se obeznámit a vědět, jak takový jezdecký výcvik probíhá, na čem je postaven a k čemu jezdce připravuje. Být alespoň o krok napřed ve znalostech sedlání, uzdění a čistění, resp. přípravy koně před jízdou. Poté se může soustředit pouze a jen na sebe a svého koně – přístup založený na pedagogické praxi nejprve znát a pak umět je rychlejší cestou k osvojení si potřebných dovedností a tím i ušetření finančních prostředků vložených do jezdeckého výcviku. Považujeme základní jezdecké dovednosti právě za nutné i třeba jen pro rekreační a sváteční jezdce.

Co je rovněž v kurzu zajímavé, jsou aspekty etologie koní. Tedy zajímavě podaný popis přirozených potřeb koní, které začátečníkovi mohou přiblížit pohled a představu  o koni jako živém stvoření.

 

 

Jsou Vaši odborníci dostupní na internetu také pro širokou veřejnost nebo pouze pro frekventanty Vašich kurzů?

Jak jsem se již zmínil na téma poskytování odborného poradenství,  někteří odborníci jsou k dispozici jak pro širokou veřejnost, tak rovněž i odbornou. Jedná se odborníky, kteří sami ve své praxi se věnují poradenství a jsou aktivní řekněme v terénu. Takto je koncipována celá myšlenka školícího centra, tedy sdružování odborníků pod jednou střechou, jak na akademické úrovni, tak rovněž i praktické.

Aby nedocházelo k záměně významu slova kurz, rád bych vysvětlil, že název kurz významem podporuje studium resp. vzdělávání. V tomto případě samostudium.

stado_hrebcu_01

foto: archiv SSCHK

Jaký je rozdíl mezi kurzy pro majitele a chovatele koní?


Majitelé koní tvoří nejširší základnu z celkového počtu lidí, které se koním věnují. A tedy kurz Majitel koní obsahově splňuje veškeré informace, které by majitel koní měl, resp. mohl znát a umět, aby se o svého koně plnohodnotně postaral. A to počínaje informacemi jak nakupovat koně a v případě vlastnictví dostihového koně i potřebné náležitosti spojené s jeho startem v dostizích. Vedle vlastního ošetřování je zde značná část věnována výživě a krmení a práci s koněm. A mnoho jiných informací z oblastí, které novým majitelům koní pomůžou se snáz orientovat a zkušeným majitelům dopomůžou k rozšíření komplexní odbornosti.

 

Kurz Chovatel se liší právě cílovou skupinou, pro které je určen. Chovatel je již odborná pozice a tedy kurz se věnuje veskrze práci v chovu a principům plemenářství. Nedílnou součástí kurzu “Chovatel koní“ je kapitola výkonnostní a chovatelské zkoušky, která popisuje principy testačních zkoušek, jaké jsou, z čeho se skládají a co je předmětem hodnocení aj.  Kurz je určen i novým chovatelům.

 

Jsou některé kurzy bezplatné?

V nabídce je také obsáhlejší bezplatný Ukázkový kurz.   Jedná se o kurz “Sportovní soutěže“ který stručně popisuje práci jezdce na opracovišti, v průběhu jezdecké soutěže a mnohdy podceňovaný kodex chování jezdce. Dále i kurz “Dostihové závody“, který ukazuje trénink dostihového koně a zajímavostí je video studie průběhu dostihu velké pardubické v kapitole taktika jízdy dostihu. Byť bych neřekl, že se jedná o kurzy jako takové, ale v podstatě o ukázky z ucelených kurzů uvedených v nabídce aby se každý mohl seznámit s principem elektronického vzdělávání.

Ůžitečné a volně dostupné informace o trénování z pohledu jezdce začátečníka a mírně pokročilého. .

Nicméně ceny kurzů jak premiových tak tematických jsou stanoveny tak, aby byly dostupné širokému spektru zájemců a mohu zaručit, že obsahově jsou skutečně bohaté.  Nově je možnost premiového členství, tedy jakési roční předplatné, kdy se na celý rok otevírá veškerý vzdělávací obsah protálu SSCHK.

 

sportovni_sed

 

foto: archiv SSCHK

Především je zájem o jezdecký sport. Jak se lze učit jízdě na koni přes internet, když nesedím na koni ?

Osobně jsem se setkal s jedním francouzem, který se před desíti lety snažil propagovat způsob učení se jízdě na koni způsobem, že si celou jízdu představujete. A k tomu se pohybujete jako by koňskými kroky. Celkově zajímavá myšlenka, avšak trochu utopická. Samozřejmě, že na koni se bez koně jezdit nenaučíte. Na druhé straně v tomto může být dobrý jezdecký trenažér.

Náš Elearning staví na základě standardu jak teoretických znalostí, tak o možnost shlédnout praktickou ukázku. Což vychází i z jedné z pedagogických metod učení se, kterým je pozorování. Když někoho pozorujete, a budete mít jasno, proč tu danou činnost dělá a o co se snaží, jinými slovy znáte jeho cíl … budete více shopni vypozorovat postup, metodu a způsob, proč a jak jezdec s koněm zachází, aby požadovaného cíle dosáhl. Pokud jej také sám zná !!

Kritéria posouzení jezdeckého umění při pozorování např. udává sportovní drezůra (u anglického ježdění), která ukazuje soulad mezi jezdcem a koněm skrz “neznatelné” pobídky.  A to jsme zatím “jen” u jízdy na koni. Tato činnost má spousty  dalších potřebných činností, bez kterých se jezdectví jako celek neobejde.

Kurzy pro jezdce jsou určeny jak začátečníkům (především bez vlastního koně), tak pokročilým jezdcům z řad majitelů koní a amatérských sportovců až po profesionály pracující v oboru jezdec koní – Jezdec ++

Jsou součástí kurzů na internetu také nějaké praktické kurzy?

Jak jsem se již zmínil, organizovali jsme minulou sezónu úspěšné semináře o výživě a krmení. Nicméně naší snahou bude naučit lidi získávat informace online, s garancí odbornosti a komplexnosti, o kterou v dnešní urychlené době rovněž jde. Připravujeme se tedy na již zmíněné videokonference, kdy posluchač sedí pohodlně u sebe doma a sleduje přednášku na monitoru. Tato forma šetří čas i prostředky a je možné oslovit širší část zájemců.

 

Pro vzdělávání máme udělenou akreditaci ministerstva školství, která pokrývá ucelený akreditační kurzy, ve kterých by měli být i praktická cvičení. Je však nutný minimální počet uchazečů. Pokud by byl zájem, jsme schopni vytvořit akreditovaný kurz, kdy ze 2/3 projdete teoretickou přípravou za pomocí elearningu s nutnými konzultacema s odborníkem rovněž přes net. V konečném hodnocení pak by před závěrečnou ověření znalostí proběhlo cvičení v terénu, během 1 – 2 dnů. Snahou je snížení času a cestovních nákladů aj. na studium, avšak kvalitou elearnigových pomůcek a možností konzultace věříme, že je možné se před cvičením řádně připravit.

Pokud by měl někdo podnětné dotazy a nebo předběžný zájem, může přímo reagovat na email: vzdelavani@chov-koni.cz .

 

Co plánuje vaše sdružení do budoucna? Zvažujete také klasickou školu, kam by žáci skutečně docházeli?

Jak jsem se již párkrát zmínil, před námi je rozvoj a rozšiřování nabídky eKurzů a celková podpora vzdělávání v sektoru koní v české republice. Naším primárním cílem je nabídnout a dostat učební pomůcky do středních škol a účilišť s oborem chovatel, jezdec a ošetřovatel. Zvažujeme podporu jezdeckých škol v ČR a doufáme, že bude z jejich strany pro tento typ podpory dostatečný zájem.

Jak vychází z dostupných analýz a doporučení rozvoje sektoru chovu koní, je vzdělávání jedním z klíčových faktorů vedoucí ke zvýšování konkurenceshopnosti sektoru a především pak celé kultury u koní. A to je naší vizí do budoucna.

426-sirparkury03

foto: Jakub Frey / jezdec: Daniel Toušek

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ROZHOVORU:

logoSvetKoni

planeta_logo

Share on Facebook

Přidat komentář

*